Kunnianosoitukset

Kelpo TeekkareitaYlioppilaskunta myöntää vuosittain kunnian- ja huomionosoituksia  ansioituneille henkilöille tai yhteisöille. Kunnianosoituksen muotoja ovat:

  • Kunniateekkareiden, Kelpo Teekkareiden sekä Hyvän luennoitsijan nimeäminen
  • Kunniamerkkien, ansiomerkkien ja standaarien myöntäminen
  • Stipendien myöntäminen

Lisätietoja eri kunnianosoitusten muodoista löydät ylioppilaskunnan merkki- ja lippuohjesäännöstä. Voit ehdottaa kunnianosoituksen tai stipendin saajaa tällä lomakkeella:

Ehdota kunnianosoituksen saajaa

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia

Seuraaviin listoihin on koottu kaikki aiempien vuosien kunnianosoituksia ja stipendejä saaneet henkilöt ja tahot.

Myönnetyt kunnianosoitukset

Kunniateekkarit

Kunniateekkariksi voidaan kastaa ylioppilaskunnan pyrkimyksiä huomattavasti edistäneen henkilön. Kastaminen tapahtuu Tammerkoskeen upottamalla. Kastamisen yhteydessä kunniateekkarille luovutetaan teekkarilakki.

2018
Tiina Äijälä

2015
Kirsi Reiman
Ismo Nykopp

2012
Frans Kärki
Helmi Lapinleimu
Timo Lehto

2007
Krista Varantola
Pia Kaila

2005
Yrjö Neuvo
Esko Roine
Ilpo Kytölä
Briitta Kaurto

2002
Kimmo Sasi
Aapo Nuotio
Martti Sinisalmi

1999
Harri Savontaus

1998
Gunnar Graeffe
Mario Gylling
Pertti Liljeroos
Paula Nykänen

1990
Seppo Loimio
Erkki Huru
Erkki Heinonen

1985
Raimo Pihlman
Aimo Reinikainen
Timo Lepistö
Lars Zilliacus
Erkki Lehtokangas
Esko Mäkinen

1983

Ilpo G. Niemi
Raimo Eskelinen
Matti Halmetoja
Jarmo Ristilä

1982
Simo Arra
Pentti Järvi
Alpo Korkeela
Esko Nurmi
Veikko Parkkinen
Antti Punkari
Jukka Rantanen
Matti Sahrakorpi
Arvo Sipilä
Seppo Suuripää
Tapani Tauriainen

1981
Pekka Paavola

Kunniamerkit

Kunniamerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka toiminnallaan tai erittäin merkittävällä teollaan on huomattavasti edistänyt ylioppilaskunnan pyrkimyksiä.

2018
Mika Hannula
Mika Uusi-Pietilä

2015
Erkki Uusi-Rauva

2012
Markku Kivikoski

2007
Pertti Sarkomaa
Urpo Ala-Hakula
Niilo Valtonen
Matti Immonen
Lauri Palojärvi

1997
Timo Lepistö
Osmo Hassi
Seppo Loimio
Jarl-Thure Eriksson
Paavo Korhonen
Markku Kaivola

Ansiomerkit

Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle tunnustukseksi ansiokkaasta, hyviin tuloksiin johtaneesta toiminnasta ylioppilaskunnan hyväksi.

2018
Jussi-Pekka Teini
Jouni Koivisto
Ritva Hietala
Pia Ylimäki
Ville Korpiluoto
Tuomas Rissanen
Sanna Nokelainen
Petri Suomala
Laila Karttunen-Airas
Tuomas Hirvonen

2017
Perttu Pesä
Jens Lundell
Kirsi Aalto
Hannu-Matti Järvinen
Markku Tamminen
Johanna Lantto
Sami Sahala
Riku Aho

2015
Tuomo Huuskonen
Kari Kankaala
Heikki Kauppi
Sami Kaurto
Pekka Kähkönen
Pekka Leikas
Olli Niemi
Ulla Ruotsalainen
Jukka Saarinen
Yrjö Taivainen
Tiina Äijälä

2013
Ilkka Ojala
Riitta Aspila
2012
Kirsi Reiman
Päivi Jousmäki
Aira Virtala
Jari Kivipelto

2011
Seppo Mäkinen
Jarno Hellman
Jarno Kolehmainen

2007
Pia Talja
Suvi Melakoski
Tatu Oukka
Erkki Vähätalo
Mikko Pirhonen

2002
Anne Aaltonen
Simo Isoaho
Antti Juva
Sampo Korppoo
Juha Koski
Kirsi Koski
Reino Kurki-Suonio
Mikael Lindén
Pekka Markkula
Kari Mikkelä
Päivi Myllylä
Auli Nevantie
Jarmo Palviainen

1997
Pertti Sarkomaa
Juha Vuohelainen
Alari Kujala
Pekka Koivisto
Mika Uusi-Pietilä
Ilkka Larjomaa
Raimo Uusi-Rauva
Marko Teivas
Erkki Huru
Raimo Ylivakeri
Juha Seppä
Simo Arra
Matti Hirvikallio
Arto Koivula
Aimo Reinikainen
Juhani Horelli
Ilpo Raiskila
Matti Hokkanen
Heikki A. Ollila
Petri Rosenlöf
Erkki Pystynen
Jarmo Ristilä
Jyrki Laiho
Matti Vikkula
Seppo Markku
Timo Hahtala
Raimo Raja-Orko
Mikko Terho
Harri Oesch
Erkki Heinonen
Jussi Pyykkö
Juha Soini
Kaarina Suonio
Jari Teerimäki
Veli Saarilampi
Simo Suvia
Pekka Jussila
Marko Nordberg
Paavo Koskela
Toni Sulameri
Esko Mäkelä
Raimo Tanner
Timo Huuskola
Kari Reunanen

Standaarit

Standaari on yhteisölle tai yksityiselle henkilölle annettava huomionosoitus.

2018
Teemu Viljamäki
Maria Kultanen
Wappulehti Tamppi
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

2017
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan teekkarijaosto

2016
Mikko Rahikainen
Markus Karppanen

2015
Tampereen Teknillinen Seura ry

2014
Annamaija Åhman

2013
Antti Hiekkanen
Maija Mustonen
Helmi Lapinleimu
Oulun Teekkariyhdistys ry
KPMG Oy

2012
LTKY
Katja Tornberg
Tampereen Särkänniemi Oy
Nadja Kiiskinen
Gylling Accounting Oy
Juha-Pekka Onnela
Tuomas Rissanen

2011
Jyri Vuorinen
Lea Pelto
Maria Rajakallio

2010
Ville Luotonen (nyk. Korpiluoto)
Jarno Kolehmainen

2008
Linda Laxell

2007
Pekka Leikas
Ilmo Lounasmaa
Kutschke Christian
Jussi Nummela
Remmi-team
Sanna Saarelainen
Mari Marjamäki

2004
Suvi Melakoski
Mika Parikka
Siina Jokinen

2001

Jarmo Palviainen
Pekka Markkula

2000
Hanna Anttila

1998
Päivi Myllylä
Juha Koski
Auli Nevantie

1997
Marko Teivas

1996
Suomen Ylioppilaskuntien Liitto ry
Antti Juva
Harri Oesch
Jouni Mäkinen
Sibeliusakatemia

1995

Timo Huuskola

1994
Juha Seppä
Mika Uusi-Pietilä
Arto Koivula

1993

Toni Sulameri
Islannin teknillinen korkeakoulu
IBM:n Kalifornian päällikkö

1991
CDE-team
Petri Rosenlöf

1990
hra Carlsson/Virginian yliopisto
hra Johnsson/Virginian yliopisto
Aimo Reinikainen

1989
Ravintola Cupola

1988

Lontoon yliopisto
(Queen Mary College)

1987
Timo Lepistö
Jari Teerimäki
Lodzin TKK:n ylioppilaskunta
Essenin TKK:n rehtori
Essenin TKK:n ylioppilaskunta

Kelpo Teekkarit

Ylioppilaskunnan hallitus voi myöntää Kelpo Teekkarin arvonimen aktiivisesti toimineelle jäsenelleen, joka pyyteettömällä työskentelyllään on vienyt ylioppilaskunnan tai kilta- ja kerhotoiminnan päämääriä eteenpäin. Huomionosoituksen saaja on oikeutettu kunniakkaasti kantamaan Kelpo Teekkarin avainta. Kelpo Teekkarin arvonimen saajat julkistetaan vuosittain Wappuriehan julistuksen tai muun soveliaan teekkaritapahtuman yhteydessä.

2018
Elviira Kärkkäinen
Verna Hahtola
Niklas Pitkäkoski
Eeva Ylimäki
Juha Köykkä
Ville Tyrväinen

2017
Miika Heinonen
Teemu Kontro
Sami Lamminen
Varpu Orasuo
Markus Ovaskainen

2016
Mikko Eronen
Elina Merilä
Antti Peltotalo
Mikko Rahikainen

2015
Ari Alanko
Mikko Jaatinen
Juha Toivonen

2014
Sakari Tohmo
Paavo Tawast
Juuso Piskonen

2013
Masi Kajander
Mikko Kivento
Matias Syrilä

2012
Mikko Grönlund
Milla Korhonen
Anabel Peréz
Joonas Heloterä
Jussi Punamäki

2011
Ilona Paananen
Vesa Kyllönen

2010
Ingo Fröhling
Eero Makkonen
Ida Rimpiläinen

2009
Elli Homanen
Tuomas Korvenkangas
Reima Leskinen
Lauri Siljander
Matti Tiainen

2008
Terhi Alaviitala
Janne Korhonen
Ville Leino
Olli Pietikäinen

2007
Tytti Hyvönen
Aino Leppänen
Juha Suvanto
Jaakko Urho
Antti Värri

2006
Jani Ala-Uotila
Satu-Maria Hellstén
Ville Ossi
Leena Rapo (nyk. Rapo)
Antti Rinne
Eeva Ylhäinen

2005
Antti Huttunen
Eeva Saarelainen (nyk. Korhonen)
Antero Vuorinen (nyk. Hellsten)
Hanna-Riikka Vuorinen (nyk. Simpura)
Tapio Vuorinen

Hyvä luennoitsija

2018
Henrik Tolvanen

2016
Markku Hedman

2015
Sami Paavilainen

2014
Jussi Kangas

2013
Jyrki Mäkelä

2012
Olli Manninen

2011
Sami Pajunen

2010
Aki Korpela

2009
Alan Thompson

2008
Essi Isohanni (Lahtinen)

2007
Tore Tallqvist

2006
Aki Korpela

2005
Kimmo Vattulainen

2004
Risto Mikkonen

2003
Jorma Keskinen

2002
Petri Kaukasoina

2001
Reino Kurki-Suonio

2000
Matti Rintala

1998
Ralf Lindberg

1997
Pekka Uotila

Myönnetyt stipendit

Vuoden pulju

Vuoden puljun arvonimi annetaan yhdistykselle, joka on toiminnallaan vaikuttanut usean teekkarin hyvinvointiin ja järjestänyt aktiivisesti toimintaa niin teekkariyhteisölle kuin sen ulkopuolellakin ja täten osoittanut suurta teekkarihenkisyyttä. Palkittava taho: pulju

2017 – Pullonkaula
2016 – TT-kamerat
2015 – Remmi-Team
2014 – Tampereen Teekkarien Soitannollinen Seura (TTSS)
2013 – NääSpeksi
2012 – Spinni

Vuoden halloped

Vuoden halloped on toiminut aktiivisesti, käynyt aktiivista keskustelua, ja esimerkillisellä toiminnallaan saanut muutoksia aikaan omassa tiedekunnassaan. Palkittava taho: henkilö/ryhmä

2017 – Henri Määttä
2016 – Tero Holopainen
2015 – Niko Vuorinen
2014 – Juho Mäntysaari
2013 – Tuomas Hirvonen
2012 – Vesa Hälvä

Vuoden vapaaehtoinen

Vuoden vapaaehtoinen on uhrannut omaa aikaansa pyyteettömän työn tekemiseen, toiminut esimerkillisesti ja kannustanut muitakin vapaaehtoisuuteen, sekä osallistunut aktiivisesti yhden tai useamman puljun toimintaan.Palkittava taho: pulju/henkilö

2017 – Riku Sinkkonen
2016 – Ville Tyrväinen
2015 – Otto-Oskari Lamminpää
2014 – Ari Alanko ja Jannika Paulamäki
2013 – Juuso Piskonen ja Paavo Tawast
2012 – Henri ”Henni” Ruuskanen

Vuoden jaostolainen

Vuoden jaostolainen on osoittanut erityistä aktiivisuutta jaosto(i)ssa, ja ottanut osaa jaostojen järjestämiin tapahtumiin tai jaostojen alaisiin työryhmiin. Hän on käynyt aktiivisesti keskustelua sekä jaostoissa että niiden ulkopuolella. Palkittava taho: henkilö

2017 – Samuel Rintamäki
2016 – Lauri Sahramaa
2015 – Neea Suikkanen
2014 – Tiia Virtanen
2013 – Sampo Kouri
2012 – Jaana Korpela

Vuoden kv-toimija

Vuoden kv-toimija on auttanut kv-opiskelijoita sopeutumaan suomalaiseen kulttuuriin ja pitänyt muutenkin omalta osaltaan huolta ylioppilaskuntamme ja yliopistomme kansainvälistymisestä. Hän on kannustanut muitakin kansainvälistymään, ja edistänyt kansainvälistä toimintaa sekä ylioppilaskunnan kansainvälistymissuunnitelman tavoitteita. Palkittava taho: pulju/henkilö

2017 – Jani Björklund
2016 – Aura Kangasniemi
2015 – Tuomas Vaulanen
2014 – Nemat Dehghani
2013 – Aleksi Linna
2012 – Arttu Hujanen

Vuoden tapahtuma

Vuoden tapahtuma on saanut julkisuutta myös TTY:n ulkopuolella ja ilmentänyt teekkarihenkisyyttä. Tapahtuma voi olla joko jotain täysin uutta, tai jo perinteinen, vuosittain toistuva tapahtuma. Palkittava taho: pulju/henkilö/ryhmä

2017 – Wappuescape (YKI)
2016 – PoolParty (PILE ja UrOs)
2015 – Akateeminen Kynäriliiga (TiTe)
2014 – Outoon valoon -levynjulkistus (Torvikopla)
2013 – Kiltojen avajaissauna (Skilta)
2012 – Namiappro ja Kyykkäliiga

Vuoden edaattori

Vuoden edaattori on hoitanut edaattorin pestinsä mallikkaasti ottaen rohkeasti kantaa päätettäviin asioihin. Hän on käynyt aktiivista keskustelua niin kokouksissa kuin niiden ulkopuolellakin hyödyntäen laaja-alaisesti ylioppilaskunan käytössä olevia viestintäkanavia. Hän on uskaltanut myös kyseenalaistaa toimintaa ja luoda uutta. Palkittava taho: henkilö/ryhmä

2017 – Ville Kuusisto
2016 – Hanna Rautalin
2015 – Antti Peltotalo
2014 – Markus Ovaskainen
2013 – Aaro Kauppinen
2012 – Wille Tuomola

Vuoden kirjoittaja

Vuoden kirjoittaja on kirjoittanut ansioikkaasti WerkkoAnturiin, piirissä toimivien yhdistysten julkaisemiin lehtiin tai muuhun mediaan. Palkittava taho: pulju/henkilö/ryhmä

2016 – Tommi Valkonen
2015 – Jasmin Broman
2014 – Saila Huhtiranta
2013 – Natalia Rincon ja Sami Valkama
2012 – Joonas Heloterä

Vuoden teekkari

Vuoden teekkari on toiminut usealla edellämainituista teekkariuden osa-alueista vaikuttaen muiden opiskelijoiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen ja osoittaen todellista Teekkarihenkeä. Häntä voi luonnehtia Teekkariuden henkilöitymäksi. Palkittava taho: henkilö

2017 – Aleksi Salmensuu
2016 – Teemu Kontro
2015 – Elina Merilä
2014 – Tiina Mikkonen
2013 – Saila Huhtiranta
2012 – Essi Niemi