Tampere3

t3-kuva

Tampere3 on prosessi, jossa Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyvät uudeksi säätiöyliopistoksi. Uusi yliopisto aloittaa toimintansa vuoden 2019 tammikuussa. Tampereen ammattikorkeakoulu siirtyi uuden yliopistosäätiön yhteyteen, kun Tampereen kaupunki lahjoitti säätiölle TAMK:n osakkeensa, jotka muodostavat 87% enemmistön. Prosessia viedään eteenpäin nykyiseen lainsäädäntöön nojaten – käytännössä tämä tarkoittaa, että ammattikorkeakoulu ja yliopisto tulevat jatkamaan erillisinä toimijoinaan. Yhteistyötä näiden välillä kuitenkin tiivistetään, ja tarkoituksena on joustavoittaa opiskelumahdollisuuksia yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä. Lisäksi uusi yliopisto ja ammattikorkeakoulu tulevat muodostamaan yhteisen konsernin.

Mitä yhdistymisellä tavoitellaan?

Tampere3:lla on valtakunnallisia tavoitteita, mutta se tähtää myös siihen, että opiskelijalla on laajempi valinnanvara oman tutkintonsa vapaavalintaisissa opinnoissa.

Uuden yliopiston tutkimuksesta halutaan kansainvälisesti vaikuttavaa ja selkeästi profiloitua. Lisäksi laadukkaan tutkintokoulutuksen tulee vastata paitsi tutkimuksen, myös työelämän tarpeisiin. Kun katseet kiinnittyvät tutkinnon suorittamisen sijaan osaamiseen, nousee esiin myös kysymys muunto- ja täydennyskoulutuksesta. Lisäksi uuden yliopiston tulee haastaa aloja sekä tutkimuksen että koulutuksen saralla monitieteelliseen yhteistyöhön – käytännössä tämä tarkoittaa tekniikan alojen näkymistä ja sekoittumista myös yhteiskunnallisiin ja humanistisiin tieteisiin. Fuusion on tarkoitus mahdollistaa vuoropuhelu myös sellaisten alojen välillä, jotka eivät ole tätä aiemmin tehneet yhteistä tutkimusta.

Kun hankkeen valmistelu aloitettiin vuonna 2014, pöydällä oli avoin keskustelu duaalimallin tulevaisuudesta. Duaalimallilla viitataan jakoon ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin ja siihen, että kyseiset oppilaitokset tuottavat erilaisia tutkintoja. Duaalimallia ei kuitenkaan ryhdytty purkamaan, joten yhteistyötä syvennetään lähinnä opetuksen kautta. Vuonna 2016 avattu ristiinopiskelupalvelu on tuonut teekkareille mahdollisuuden vaikuttaa valita kursseja myös Tampereen yliopiston ja ammattikorkeakoulujen tarjonnasta. Opetustarjonnan löydät täältä www.tampere3.fi/ristiinopiskelu. Samoin tukipalvelut lähenevät toisiaan – esimerkiksi kirjastopalvelut voivat olla uuden yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteiset.

Miten hanke etenee?

Vuonna 2018 on edessä suuria valmisteluaskelia: yliopistolle valitaan rehtori. Lisäksi huhtikuussa aloittaa toimintansa uusi konsistori, jonka vastuulla on akateemiset eli koulutukseen ja tutkimukseen liittyvät asiat. Lisäksi yhteisiä säännöstöjä, kuten johtosääntö ja tutkintosääntö tullaan hyväksymään vuoden 2018 aikana. Yksityiskohtaisemman kuvauksen pääset lukemaan täältä.

kaaviot

Ketkä yhdistymistä organisoivat ja johtavat?

Vuoden 2017 huhtikuussa perustettiin Tampereen korkeakoulusäätiö, jonka ensimmäinen hallitus valittiin saman vuoden kesäkuussa. Hallituksessa on seitsemän jäsentä, ja puheenjohtajana toimii filosofian tohtori Marja Makarow. Hallitukseen kuuluvat lisäksi varapuheenjohtajana toimiva J. T. Bergqvist, Linda Soikkeli, Liisa Husu, Pekka Puustinen, Lauri Lyly sekä Risto Nieminen. Vuoden 2017 alusta hankkeen johdossa on toiminut Marianne Kukko, joka koordinoi eri valmisteluryhmien työtä sekä toimii säätiön hallituksen esittelijänä.

2017_09_25_hankeorganisaatio

Mikä on uuden yliopiston nimi?

Uuden yliopiston nimestä on keskusteltu jo pitkään. Keväällä perustetiin säätiö uutta yliopistoa varten, ja tällöin julkaistiin yliopistojen hallitusten nimiehdotus: Tampereen uusi yliopisto, englanniksi käännettynä Tampere New University. Nimi sai osakseen kuitenkin kritiikkiä vedoten esimerkiksi siihen, että yliopistomaailmassa arvostetuimpia ja meritoituneimpia yliopistoja ovat jo korkeaan ikään ehtineet korkeakoulut, ja sana ”new” ei niinkään viittaa yliopistotasoiseen vaan alempia korkeakoulututkintoja antavaan koulutukseen. Nimiehdotusta kuitenkin muutettiin syksyllä 2017 muotoon Tampereen yliopisto, englanniksi Tampere University. Yliopiston nimi sinetöitiin eduskuntakäsittelyssä loppuvuodesta 2018.

Valmistuuko minusta edelleen DI tai arkkitehti?

Kyllä valmistuu. Yhdistyminen toteutetaan siten, että ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkinnot säilyvät erillään. Vaikka yhteistä opetusta annettaisiin, lukee todistuksessasi se tutkinto, jota saavuit tänne suorittamaan. Tällä hetkellä keskusteluissa ei puhuta myöskään koulutuksen karsimisesta, vaan nykyiset tutkinto-ohjelmat tulevat säilymään osana uuden yliopiston tarjontaa.

Miten fuusio vaikuttaa minun opintoihini?

1.1.2019 alkaen TTY:n opiskelijat siirtyvät uuden yliopiston opiskelijoiksi. Suuremmat muutokset tapahtuvat kuitenkin pidemmällä aikavälillä. Yhdistyminen näkyy esimerkiksi opintotarjonnan laajentumisena sekä päällekkäisyyksien karsimisella – yhteisiä kursseja voidaan järjestää paitsi nykyisten Tampereen yliopiston opiskelijoiden myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden kanssa. Yhteinen opetussuunnitelmaprosessi käynnistettiin syksyllä 2016. TTY on tehnyt esimerkiksi osaamisperustaista arviointia tutkinnoista vuonna 2017, jotta jokaisella tutkinnolla olisi määritelty niiden tuottama osaaminen.

Uuden yliopiston tutkintosääntö on määrä hyväksyä syys-lokakuussa 2018. Tutkintosäännössä määritellään esimerkiksi siirtymäkaudet. Ylioppilaskunnat ajavat yhdessä riittäviä siirtymäkausia, jotta kenenkään opinnot eivät viivästyisi uudistusten vuoksi.

Minkälainen rakenne uuteen korkeakouluun tulee?

Uuden yliopiston rakenne aivan matalinta tasoa lukuunottamatta varmistui, kun johtosääntö hyväksyttiin 10.2. Johtosäännössä lyötiin lukkoon esimerkiksi tiedekuntien määrä (7 kpl) ja nimet. Samalla varmistui, että yliopistohallinto järjestetään kaksiportaisesti, eli tiedekuntien ja keskusjohdon välissä ei ole päätöksenteon tasoja. Tiedekuntien alaista organisaatiota, eli yliopistohallinnon matalinta tasoa valmistellaan kevään 2108 aikana. Lopullinen tiedekuntien alainen organisaatio annettaneen aikanaan rehtorin ohjeella.

Mitä ylioppilaskunnalle tapahtuu?

TTYY ja Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamy tulevat sulautumaan yhteen, ja yksi yhteinen ylioppilaskunta aloittaa toimintansa samaan aikaan kuin uusi yliopistokin. TAMK:n opiskelijakunta tulee säilymään toistaiseksi erillään korkeakoululakien vuoksi, sillä ammattikorkeakoulun opiskelijat eivät voi olla ylioppilaskunnan jäseniä. Tiivistä yhteistyötä tehdään jo nyt opiskelijakunnan sekä ylioppilaskuntien kesken, ja yhteys tulee entisestään lähenemään uuden konsernin myötä.

Vuoden 2018 keskeisenä projektina on uuden ylioppilaskunnan toiminnan valmistelu. Ylioppilaskuntien hallitukset ja työntekijät tekevät viikoittaista yhteistyötä, ja vuoden 2017 syksyllä TTYY ja Tamy saivat yhteisen työntekijän – yhdistymiskoordinaattori Jari-Pekka Kanniaisen. Ylioppilaskunnilla on ensi vuodelle yhteinen toimintasuunnitelmaprojekti, joka koskee ylioppilaskuntien yhdistymistä. Uudelle ylioppilaskunnalle luodaan näkyvä brändi, yhteinen kulttuuri sekä vankat edunvalvonnan perinteet. Uudesta ylioppilaskunnasta muodostuu Suomen toiseksi suurin ylioppilaskunta heti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jälkeen, joten tamperelaisista opiskelijoista tulee myös valtakunnan tasolla voimakas toimija.

Miten käy teekkarikulttuurin?

Teekkarikulttuuri tulee säilymään vahvana osana tamperelaista opiskelijakulttuuria. Vuonna 2018 perustetaan teekkariyhdistys, joka tulee jatkossa ottamaan vastuulleen esimerkiksi teekkarikasteen ja lakituksen järjestämisen. Uuteen ylioppilaskuntaan tullaan luomaan myös omaa kulttuuria, ja tätä työtä käynnistetään jo ennen varsinaista yhdistymistä. Esimerkiksi TTYY:n FuksiWundeRunde ja Tamyn Kaupunkisuunnistus tulevat yhdistymään yhdeksi suureksi rastitapahtumaksi vuonna 2018. Lue lisää teekkariperinteiden tulevaisuudesta ja uudesta opiskelijakulttuurista täältä.