Tampere3

Tampere3-hankkeen tavoitteena on synnyttää Tampereelle kansainvälisesti arvostettu monialainen yliopisto yhdistämällä Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu yhdeksi yliopistokonserniksi, jolla on yhteinen strategia ja hallinto.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on listannut yliopiston vahvuuksiksi selkeästi profiloidun kansainvälisen tieteellisen tutkimuksen, laadukkaan tutkintokoulutuksen työelämän ja tutkimuksen tarpeisiin, eri koulutus- ja tutkimusalojen monitieteisen ja monialaisen yhdistämisen sekä koulutusta tukevan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan. Opiskelijoille tämä tarkoittaa muun muassa erilaisten korkeakouluopintojen suorittamismahdollisuuksien parantumista saman korkeakoulukonsernin sisällä ja opiskelun kokonaisajan lyhentymistä. Tampere3:n tavoitteeksi on kirjattu, että tekniikka, terveys, yhteiskunta, talous ja johtaminen muodostaisivat nykyistä joustavammat opintopolut. Samalla mahdollistetaan opiskelijoille nykyistä laajemmat vapaavalintaiset opinnot.

Uuden yliopistokonsernin muodostaminen tapahtuu yhdistämällä Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdeksi säätiöyliopistoksi. Osakeyhtiönä toimiva Tampereen ammattikorkeakoulu siirtyisi uuden säätiöyliopiston omistukseen. Hallinto tullaan järjestämään nykylainsäädännön puitteissa siten, että säätiöyliopisto ja ammattikorkeakoulu toimivat erillisinä oikeushenkilöinä, joiden välinen yhteistyö taataan yhteisellä sopimisella sekä mahdollisesti sisäisissä säännöstöissä. Ristiinopiskelua ja joustavia opintopolkuja luodaan jo nykyisen lainsäädännön puitteissa sekä mahdollisesti pienillä lakimuutoksilla. Ristiinopiskelulla tarkoitetaan toisen korkeakoulun opiskelijalle myönnettyä erillistä opinto-oikeutta opintojen suorittamista varten.

Uuden yliopiston on määrä aloittaa toimintansa 1.1.2019, jolloin myös opetusvastuu siirtyy uudelle yliopistolle.

image2017-4-11 10_25_6

Kuva: Tampere3-wiki

Yleisimpiä kysymyksiä

Miten Tampere3 vaikuttaa TTY:llä opiskeluun?
1.1.2019 alkaen TTY:n opiskelijat siirtyvät uuden yliopiston opiskelijoiksi, mutta käytännössä suuremmat muutokset tapahtuvat pidemmällä aikavälillä. Yhdistyminen näkyy esimerkiksi opintotarjonnan laajentumisena, mutta myös päällekkäisyyksien karsimisena, yhteisinä kursseina yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä sekä jonkin asteisena poisvalintana. Yhteisen opintotarjonnan ja koulutuksen suunnittelu on käynnissä, ja siitä vastaa koulutuksen koordinaatioryhmä, johon TTY:ltä kuuluu koulutuspäällikkö Kirsi Reiman.

Yhteinen opetussuunnitelmaprosessi käynnistettiin syksyllä 2016, jotta uusia, yhdessä suunniteltuja koulutuksia saadaan käyntiin viimeistään 1.8.2019. Lisäksi syksyllä 2016 käynnistettiin yhteisesti suunniteltuja ja toteutettuja opintoja (opetuspilotit), joita opiskelijat voivat hakeutua suorittamaan yhteisen ristiinopiskeluportaalin kautta. Kaikille Tampere3-korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille suunnattu opintotarjonta on koottu ristiinopiskelupalveluun www.tampere3.fi/ristiinopiskelupalvelu.

Miten Tampere3 vaikuttaa uusiin opiskelijoihin?
Uusi yliopistokonserni toteutetaan nykyisen lainsäädännön puitteissa, mikä tarkoittaa myös duaalimallin säilyttämistä. Duaalimallilla viitataan yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin erillisinä organisaatioina toisistaan poikkeavilla profiileilla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ammattikorkeakoulu ja TTY:n ja TaY:n muodostama säätiöyliopisto toimivat erillisinä oikeushenkilöinä, mutta niiden välisestä yhteistyöstä sovitaan yhteisellä sopimisella. Tämän vuoksi myös jatkossa yliopistokonserniin pyrkivät opiskelijat hakevat joko yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkintoon, joilla on omat profiilinsa. Tutkintojen välillä tapahtuvaa siirtymistä pyritään kuitenkin sujuvoittamaan esimerkiksi opintojen hyväksilukua helpottamalla, mikä lyhentäisi opintoaikoja.

Hallinnollisesti yksi yliopisto vai kolmen yliopiston yhdistelmä?
Konsernin hallinnon järjestäminen on vielä suunnittelun alla. Duaalimallin vuoksi säätiöyliopistolla ja AMK:lla on omat hallituksensa ja rehtorinsa, mutta koko konsernille luodaan yhteinen konserninhallinto, mikä takaisi yhteisen strategian toteutumisen.

Mikä on uuden yliopiston nimi?
Uuden yliopiston nimen pohdinta ja ideointi on ollut käynnissä jo jonkin aikaa. Uuden yliopiston nimi olisi aiempien suunnitelmien mukaan pitänyt olla tiedossa viimeistään loppukeväällä 2016, mutta yliopistojen hallitukset eivät ole vielä tehneet lopullista päätöstä asiasta.

Miten käy ylioppilaskunnan?
TTYY ja Tamy yhdistyvät yhdeksi uudeksi ylioppilaskunnaksi, mutta duaalimallin vuoksi Tamko (TAMKin opiskelijakunta) säilyy erillisenä, sillä TAMKin opiskelijat eivät voi olla ylioppilaskunnan jäseniä lainsäädännön vuoksi. Uuden ylioppilaskunnan ja Tamkon välillä tehdään kuitenkin tiivistä yhteistyötä. Teekkarikulttuurin ja –perinteiden säilyttäminen on myös huomioitu ylioppilaskuntien yhdistymistä suunniteltaessa.