Opintosuoritusten arvostelu

  • Opettaja on velvollinen toimittamaan osasuorituksen arvostelun opiskelijalle tiedoksi 30 päivän kuluessa suorituksen määräajasta tai jos sellaista ei ole, suorituksen jättämispäivämäärästä.
  • Jos arvostelua ei kuulu, lähetä tiedot kurssista ja siitä, milloin tentti on tehty tai muu suoritus on palautettu:
  • Sinulla on oikeus tietää, miten arviointiperusteita on sovellettu opintosuorituksen arvioinnissa.
    • kirjalliset tai muuten tallennetut suoritukset pitää säilyttää 6kk palautuksesta
  • Jos olet tyytymätön opintosuorituksen arviointiin, voit pyytää siihen oikaisua joko suullisesti tai kirjallisesti suorituksen arvostelun tehneeltä opettajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, josta sinulla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoosi.
  • tenttiohjesäännöstä löytyy lisätietoa tenteissä toimimisesta
  • EXAM-järjestelmässä tehtävistä suorituksista kerrotaan sähköisen näytön ohjeessa
  • Ongelmatapauksissa voit ottaa yhteyttä myös ylioppilaskunnan koulutuspoliittiseen sektoriin: kopo(a)ttyy.fi

—————————
TUTKINTOSÄÄNTÖ:

luku 8
41 § Opintosuoritusten arvostelu

Opintojaksojen osaamistavoitteiden saavuttamista arvioidaan opetusmuodon edellyttämillä tavoilla. Opintojakson toteutuskertaan mahdollisesti kuuluva tentti järjestetään tenttisäännön mukaisesti.

Opintosuorituksen arvostelusta vastaa opintojaksosta vastaava opettaja. Opintosuoritus voi koostua yhdestä tai useammasta osasuorituksesta. Opintosuoritukseen sisältyy palautteen antaminen opintojaksosta TTY:n opintojaksopalautesovelluksella. Opettajan ollessa esteellinen tai tilapäisesti estynyt dekaanin on määrättävä toinen henkilö opintosuorituksen arvostelijaksi. Opettaja on velvollinen toimittamaan osasuorituksen arvostelun opiskelijalle tiedoksi 30 päivän kuluessa suorituksen määräajasta tai jos sellaista ei ole, suorituksen jättämispäivämäärästä. Kokonaissuoritukset ja tenttiarvosanat on merkittävä opetussuunnitelmasovellukseen samassa määräajassa. Opintosuorituksen arvostelun osalta dekaani voi myöntää perustellusta syystä poikkeuksen määräaikaan. Tästä poikkeuksesta tulee ilmoittaa etukäteen opiskelijoille.
—————————

MUUTOKSENHAKU (558/2009 44 §, 45 § ja 82 §)

Luku 11
47 § Opintosuoritusten arvostelun ja hyväksilukemispäätöksen oikaisu

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Hänelle on varattava tilaisuus tutustua arvosteltuun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseen. Kirjalliset ja muulla tavoin tallennetut opintosuoritukset on säilytettävä vähintään kuuden kuukauden ajan tulosten julkistamisesta. (558/2009, 44 §)

Jos opiskelija ei ole tyytyväinen opintosuorituksensa arvosteluun (pois lukien diplomityö, lisensiaatintutkimus tai väitöskirja) tai muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemiseen, hän voi pyytää siihen oikaisua joko suullisesti tai kirjallisesti suorituksen arvostelun tehneeltä opettajalta tai opintojen hyväksilukemisesta päätöksen tehneeltä varadekaanilta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa ja hyväksilukemista koskevan päätöksen tiedoksisaannista.
Jos opiskelija on tyytymätön opettajan tai varadekaanin tekemään oikaisupäätökseen, hän voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua dekaanilta, joka tarvittaessa voi siirtää asian tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut tiedon päätöksestä. Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea edelleen oikaisua oikaisulautakunnalta kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.