Johtosäännön täsmennys oli tarpeellinen

brändijulkkarit_köykkä_ja_kajander_2

Siirtymäkauden hallituksena toimiva Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus muutti uuden yliopiston johtosääntöä 25.5. pidetyssä kokouksessaan. Muutokset koskivat johtosäännön hallituksen valintaa koskevia osia. Nimityskomiteaan vaadittujen osaamiskärkien (tekniikka, terveys ja yhteiskunta) täsmennettiin koskevan vain yliopistoyhteisöstä valittuja edustajia, hallituksen valintaprosessin aikataulusta päättäminen annettiin konsistorin varapuheenjohtajalta koko konsistorille sekä rehtorille ja provostille annettiin oikeus osallistua hallituksen valinnan muihin, kuin itse nimittäispäätöksen osiin. Tarkat muutokset on lueteltu tämän artikkelin lopussa.

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamy kommentoi muutosten olevan huolestuttavia rajauksia yhteisön valitseman konsistorin toimivaltaan ja kritisoi siirtymäkauden hallituksen toimintatapaa johtosäännön muuttamisessa. TTYY liittyy kritiikkiin johtosäännön muutoksista viestimisessä, jonka pitää olla avoimempaa niin konsistorin kuin koko yhteisönkin suuntaan. Ymmärrämme kuitenkin tarpeen täsmentää johtosääntöä nopealla aikataululla, mutta sen ei pitäisi antaa olla este etenkään konsistorin osallistamiseen.

TTYY ei kuitenkaan allekirjoita Tamyn näkemystä muutosten haitallisuudesta, vaan pitää niitä tarpeellisina. TTYY:n viime vuoden hallituksen puheenjohtaja ja uuden yliopiston konsistorin jäsen Tiina Mikkonen tiivistää hyvin ylioppilaskunnan näkemyksen muutoksista toteamalla seuraavaa: ”Olen todella pettynyt hallituksen tapaan kertoa johtosääntömuutoksista, mutta pidän tärkeänä, että erityisesti nimityskomiteaan liittyviä asioita selkiytettiin. Yliopiston osaamiskärjet näkyvät nyt komiteassa asti ja on ehdottoman tärkeää, että tässä muutostilanteessa molemmat nykyiset yliopistoyhteisöt ovat edustettuina komiteassa. Uskon, että näiden muutosten avulla pääsemme tasapainoiseen, tulevaa korkeakouluyhteisöä parhaiten palvelevaan tulokseen.”

Muutokset johtosääntöön:

11§ Hallituksen valinta:

  • “Yliopiston osaamiskärkien, tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan, tulee olla edustettuina nimityskomiteassa.” muutettiin muotoon “Näiden yliopistoyhteisöstä valittavien kolmen jäsenen on edustettava yliopiston kolmea osaamiskärkeä, tekniikkaa, terveyttä ja yhteiskuntaa.”
  • “Konsistorin varapuheenjohtaja käynnistää hallituksen valintaprosessin ja asettaa sen aikataulun.” muutettiin muotoon “Konsistorin varapuheenjohtaja käynnistää hallituksen valintaprosessin ja asettaa sen aikataulun konsistorin päättämällä tavalla.”
  • “Rehtori ja provosti eivät osallistu hallituksen jäsenten nimittämiseen.” muutettiin muotoon ja täydennettiin “Rehtori ja provosti eivät osallistu hallituksen ja nimityskomitean jäsenten nimittämispäätöksiin. Konsistorin puheenjohtaja osallistuu päätösvaltaisena valintaprosessin muihin vaiheisiin kuin näihin varsinaisiin nimittämispäätöksiin.”

21§ Johtosäännön voimaantulosta

  • Lisätään virke: “Johtosäännön muutokset tulevat voimaan välittömästi, kun niistä on päätetty.”

22§ Siirtymämääräykset vuonna 2018

  • Lisättiin kohtaan Hallituksen valinnasta 11§ seuraava virke: “Ensimmäisen konsistorin nimittämän hallituksen nimityskomitean yliopistoyhteisöstä valittavien kolmen jäsenen on edustettava yliopiston kolmea osaamiskärkeä, tekniikkaa, terveyttä ja yhteiskuntaa siten, että molemmista nyky-yliopistoista on vähintään yksi jäsen.”