Recognitions

Kelpo Teekkareita

The student union awards commendable people and communities every year. The forms of recognitions are:

  • nominating Honorary Teekkaris (Kunniateekkari), Good Teekkaris (Kelpo Teekkari) and Good Lecturers (Hyvä Luennoitsija)
  • awarding orders of merit and standards
  • issuing grants.

For further information on the various forms of recognition, see the  rules regarding insignia and flag. You can nominate a person to receive a recognition or grant using this form:

Nominate a recipient for a recognition

Fields marked with an * are required

The following tables include all persons and bodies that have received recognitions and grants in the past years.

Awarded recognitions

Honorary Teekkaris (Kunniateekkari)

2018
Tiina Äijälä

2015
Kirsi Reiman
Ismo Nykopp

2012
Frans Kärki
Helmi Lapinleimu
Timo Lehto

2007
Krista Varantola
Pia Kaila

2005
Yrjö Neuvo
Esko Roine
Ilpo Kytölä
Briitta Kaurto

2002
Kimmo Sasi
Aapo Nuotio
Martti Sinisalmi

1999
Harri Savontaus

1998
Gunnar Graeffe
Mario Gylling
Pertti Liljeroos
Paula Nykänen

1990
Seppo Loimio
Erkki Huru
Erkki Heinonen

1985
Raimo Pihlman
Aimo Reinikainen
Timo Lepistö
Lars Zilliacus
Erkki Lehtokangas
Esko Mäkinen

1983

Ilpo G. Niemi
Raimo Eskelinen
Matti Halmetoja
Jarmo Ristilä

1982
Simo Arra
Pentti Järvi
Alpo Korkeela
Esko Nurmi
Veikko Parkkinen
Antti Punkari
Jukka Rantanen
Matti Sahrakorpi
Arvo Sipilä
Seppo Suuripää
Tapani Tauriainen

1981
Pekka Paavola

Orders of honour

2018
Mika Hannula
Mika Uusi-Pietilä

2015
Erkki Uusi-Rauva

2012
Markku Kivikoski

2007
Pertti Sarkomaa
Urpo Ala-Hakula
Niilo Valtonen
Matti Immonen
Lauri Palojärvi

1997
Timo Lepistö
Osmo Hassi
Seppo Loimio
Jarl-Thure Eriksson
Paavo Korhonen
Markku Kaivola

Orders of merit

2018
Jussi-Pekka Teini
Jouni Koivisto
Ritva Hietala
Pia Ylimäki
Ville Korpiluoto
Tuomas Rissanen
Sanna Nokelainen
Petri Suomala
Laila Karttunen-Airas
Tuomas Hirvonen

2017
Perttu Pesä
Jens Lundell
Kirsi Aalto
Hannu-Matti Järvinen
Markku Tamminen
Johanna Lantto
Sami Sahala
Riku Aho

2015
Tuomo Huuskonen
Kari Kankaala
Heikki Kauppi
Sami Kaurto
Pekka Kähkönen
Pekka Leikas
Olli Niemi
Ulla Ruotsalainen
Jukka Saarinen
Yrjö Taivainen
Tiina Äijälä

2013
Ilkka Ojala
Riitta Aspila

2012
Kirsi Reiman
Päivi Jousmäki
Aira Virtala
Jari Kivipelto

2011
Seppo Mäkinen
Jarno Hellman
Jarno Kolehmainen

2007
Pia Talja
Suvi Melakoski
Tatu Oukka
Erkki Vähätalo
Mikko Pirhonen

2002
Anne Aaltonen
Simo Isoaho
Antti Juva
Sampo Korppoo
Juha Koski
Kirsi Koski
Reino Kurki-Suonio
Mikael Lindén
Pekka Markkula
Kari Mikkelä
Päivi Myllylä
Auli Nevantie
Jarmo Palviainen

1997
Pertti Sarkomaa
Juha Vuohelainen
Alari Kujala
Pekka Koivisto
Mika Uusi-Pietilä
Ilkka Larjomaa
Raimo Uusi-Rauva
Marko Teivas
Erkki Huru
Raimo Ylivakeri
Juha Seppä
Simo Arra
Matti Hirvikallio
Arto Koivula
Aimo Reinikainen
Juhani Horelli
Ilpo Raiskila
Matti Hokkanen
Heikki A. Ollila
Petri Rosenlöf
Erkki Pystynen
Jarmo Ristilä
Jyrki Laiho
Matti Vikkula
Seppo Markku
Timo Hahtala
Raimo Raja-Orko
Mikko Terho
Harri Oesch
Erkki Heinonen
Jussi Pyykkö
Juha Soini
Kaarina Suonio
Jari Teerimäki
Veli Saarilampi
Simo Suvia
Pekka Jussila
Marko Nordberg
Paavo Koskela
Toni Sulameri
Esko Mäkelä
Raimo Tanner
Timo Huuskola
Kari Reunanen

Standards

2018
Teemu Viljamäki
Maria Kultanen
Tamppi
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

2017
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan teekkarijaosto

2016
Mikko Rahikainen
Markus Karppanen

2015
Tampereen Teknillinen Seura ry

2014
Annamaija Åhman

2013
Antti Hiekkanen
Maija Mustonen
Helmi Lapinleimu
Oulun Teekkariyhdistys ry
KPMG Oy

2012
LTKY
Katja Tornberg
Tampereen Särkänniemi Oy
Nadja Kiiskinen
Gylling Accounting Oy
Juha-Pekka Onnela
Tuomas Rissanen

2011
Jyri Vuorinen
Lea Pelto
Maria Rajakallio

2010
Ville Luotonen (nyk. Korpiluoto)
Jarno Kolehmainen

2008
Linda Laxell

2007
Pekka Leikas
Ilmo Lounasmaa
Kutschke Christian
Jussi Nummela
Remmi-team
Sanna Saarelainen
Mari Marjamäki

2004
Suvi Melakoski
Mika Parikka
Siina Jokinen

2001

Jarmo Palviainen
Pekka Markkula

2000
Hanna Anttila

1998
Päivi Myllylä
Juha Koski
Auli Nevantie

1997
Marko Teivas

1996
Suomen Ylioppilaskuntien Liitto ry
Antti Juva
Harri Oesch
Jouni Mäkinen
Sibeliusakatemia

1995

Timo Huuskola

1994
Juha Seppä
Mika Uusi-Pietilä
Arto Koivula

1993

Toni Sulameri
Islannin teknillinen korkeakoulu
IBM:n Kalifornian päällikkö

1991
CDE-team
Petri Rosenlöf

1990
hra Carlsson/Virginian yliopisto
hra Johnsson/Virginian yliopisto
Aimo Reinikainen

1989
Ravintola Cupola

1988

Lontoon yliopisto
(Queen Mary College)

1987
Timo Lepistö
Jari Teerimäki
Lodzin TKK:n ylioppilaskunta
Essenin TKK:n rehtori
Essenin TKK:n ylioppilaskunta

Good Teekkaris (Kelpo Teekkari)

2018
Elviira Kärkkäinen
Verna Hahtola
Niklas Pitkäkoski
Eeva Ylimäki
Juha Köykkä
Ville Tyrväinen

2017
Miika Heinonen
Teemu Kontro
Sami Lamminen
Varpu Orasuo
Markus Ovaskainen

2016
Mikko Eronen
Elina Merilä
Antti Peltotalo
Mikko Rahikainen

2015
Ari Alanko
Mikko Jaatinen
Juha Toivonen

2014
Sakari Tohmo
Paavo Tawast
Juuso Piskonen

2013
Masi Kajander
Mikko Kivento
Matias Syrilä

2012
Mikko Grönlund
Milla Korhonen
Anabel Peréz
Joonas Heloterä
Jussi Punamäki

2011
Ilona Paananen
Vesa Kyllönen

2010
Ingo Fröhling
Eero Makkonen
Ida Rimpiläinen

2009
Elli Homanen
Tuomas Korvenkangas
Reima Leskinen
Lauri Siljander
Matti Tiainen

2008
Terhi Alaviitala
Janne Korhonen
Ville Leino
Olli Pietikäinen

2007
Tytti Hyvönen
Aino Leppänen
Juha Suvanto
Jaakko Urho
Antti Värri

2006
Jani Ala-Uotila
Satu-Maria Hellstén
Ville Ossi
Leena Rapo (nyk. Rapo)
Antti Rinne
Eeva Ylhäinen

2005
Antti Huttunen
Eeva Saarelainen (nyk. Korhonen)
Antero Vuorinen (nyk. Hellsten)
Hanna-Riikka Vuorinen (nyk. Simpura)
Tapio Vuorinen

Good Lecturers (Hyvä Luennoitsija)

2018
Henrik Tolvanen

2016
Markku Hedman

2015
Sami Paavilainen

2014
Jussi Kangas

2013
Jyrki Mäkelä

2012
Olli Manninen

2011
Sami Pajunen

2010
Aki Korpela

2009
Alan Thompson

2008
Essi Isohanni (Lahtinen)

2007
Tore Tallqvist

2006
Aki Korpela

2005
Kimmo Vattulainen

2004
Risto Mikkonen

2003
Jorma Keskinen

2002
Petri Kaukasoina

2001
Reino Kurki-Suonio

2000
Matti Rintala

1998
Ralf Lindberg

1997
Pekka Uotila

Issued grants

Association of the year

The Association of the year title is awarded to an association that has had an impact on the well-being of several teekkaris and that has been active in organising activities within and outside the teekkari community and thus shown great teekkari spirit. Body to be awarded: association

2017 – Pullonkaula
2016 – TT-kamerat
2015
– Remmi-Team
2014 – Tampereen Teekkarien Soitannollinen Seura (TTSS)
2013 – NääSpeksi
2012 – Spinni

Halloped of the year

The Halloped of the year has engaged in active operation and discussion and with their exemplary activity brought about changes in their faculty. Body to be awarded: person or group

2017 – Henri Määttä
2016 – Tero Holopainen
2015
– Niko Vuorinen
2014 – Juho Mäntysaari
2013 – Tuomas Hirvonen
2012 – Vesa Hälvä

Volunteer of the year

The Volunteer of the year has sacrificed their own time to engage in volunteer work, shown example and encouraged others to get involved and also actively participated in the activities of one or more associations. Body to be awarded: association or person

2017 – Riku Sinkkonen
2016 – Ville Tyrväinen
2015
– Otto-Oskari Lamminpää
2014 – Ari Alanko ja Jannika Paulamäki
2013 – Juuso Piskonen ja Paavo Tawast
2012 – Henri “Henni” Ruuskanen

Section member of the year

The Section member of the year has shown particular activity in one or several sections and participated in the events organised by sections or committees working within sections. They have engaged in active discussion both within and outside sections. Body to be awarded: person

2017 – Samuel Rintamäki
2016 – Lauri Sahramaa
2015
– Neea Suikkanen
2014 – Tiia Virtanen
2013 – Sampo Kouri
2012 – Jaana Korpela

International activist of the year

The International activist of the year has assisted international students in adapting to Finnish culture and in other ways promoted the internationality of the student union and the university. They have encouraged others to become more international and promoted international activity and the internationality goals of the student union. Body to be awarded: association or person

2017 – Jani Björklund
2016 – Aura Kangasniemi
2015
– Tuomas Vaulanen
2014 – Nemat Dehghani
2013 – Aleksi Linna
2012 – Arttu Hujanen

Event of the year

The Event of the year has been recognised outside TUT and it reflects the teekkari spirit. It can be something completely new or a traditional annual event. Body to be awarded: association, person or group

2017 – Wappuescape (YKI)
2016 – PoolParty (PILE ja UrOs)
2015
– Akateeminen Kynäriliiga (TiTe)
2014 – Outoon valoon -levynjulkistus (Torvikopla)
2013 – Kiltojen avajaissauna (Skilta)
2012 – Namiappro ja Kyykkäliiga

Council member of the year

The Council member of the year has performed in an exemplary manner and expressed their opinion on matters on the agenda. They have engaged in active discussion both in and outside meetings taking full advantage of the communication channels available for the student union. They have also not been afraid to question procedures and to create new things. Body to be awarded: person or group

2017 – Ville Kuusisto
2016 – Hanna Rautalin
2015
– Antti Peltotalo
2014 – Markus Ovaskainen
2013 – Aaro Kauppinen
2012 – Wille Tuomola

Writer of the year

The Writer of the year has contributed to WerkkoAnturi, organisations’ publications and other media. Body to be awarded: association, person or group

2016 – Tommi Valkonen
2015
– Jasmin Broman
2014 – Saila Huhtiranta
2013 – Natalia Rincon ja Sami Valkama
2012 – Joonas Heloterä

Teekkari of the year

The Teekkari of the year has operated on several aforementioned areas influencing the well-being and comfort of other students and manifesting true teekkari spirit. They could be called the personification of the teekkari spirit. Body to be awarded: person

2017 – Aleksi Salmensuu
2016 – Teemu Kontro
2015 – Elina Merilä
2014 – Tiina Mikkonen
2013 – Saila Huhtiranta
2012 – Essi Niemi