Dictionary

We have collected here most used words and phrases in Finnish educational, university and organization’s affairs. For now, only available in FI-EN.

   
A
 • aineopinnot = subject studies
 • ainejärjestö = subject organisation
 • alustus= introductory speech, talk
 • ammattikorkeakoulu = University of Applied Sciences
 • ammattiliitto= trade union
 • arkkitehti= architect
 • arkkitehtuuri = Architecture
 • arviointi = assessment
 • arvosana = grade, mark
 • arvosteluasteikko = scale of grades
 • asia (kokous-)= matter, item, business
 • asiakohta (esityslistan kohta) = item
 • automaatiotekniikka = Automation technology
B
 • biotekniikka= Bioengineering
 • biolääketieteen tekniikan tiedekunta = Faculty of the Biomedical Sciences and Engineering
B
  D
  • dekaani = dean
  • diplomi-insinööri = Master of Science in Technology
  E
  • ehdokas= applicant
  • edunvalvonta = advocacy
  • edaattori, edustajiston jäsen= council member
  • edustajisto= student council
  • edustajistoryhmä= student council group
  • edustajistovaalit= student council election
  • esitys (tehdä esitys, esittää)= motion, move, make/put/submit a motion to a meeting, propose
  • esityslista = agenda
  • esteellinen= disqualified
  A
   H
    D
    • hallitus= board
    • hallituksen jäsen = board member
    • hallinnon opiskelijaedustaja (halloped) = student representative
    • harjoittelu = practical training
    • huomautus = note, comment, warning
    • hyvinvointiviikko= wellness week
    • hyväksyä= approve (of), adopt, accept, pass, carry (a motion)
    D
    • iltakoulu = night school
    D
    • jatkokoulutusneuvosto= Doctoral Education Council
    • jatko-opiskelija = postgraduate
    • Jatkotutkinto = postgraduate degree
    • johtaa puhetta= chair, preside over
    • johtosääntö = University Regulations
    • järjestäytymiskokous = first meeting of the board
    • järjestäytyä= organise, constitute, come to order
    • järjestö = organization
    D
    • kandidaatin tutkinto = bachelor’s degree,baccalaureat
    • kandidaatti= bachelor
    • kannattaa= second/support someone/someone’s motion
    • kannatus= support
    • kansainvälisyys= internationality
    • kanta, kannanotto= stand, contention
    • keskeyttää opintonsa = discontinue one’s studies, drop out
    • kilta= guild
    • kerho=club
    • kokous= meeting
    • kommentti = comment
    • kommenttipuheenvuoro = commentary address
    • konetekniikka = Mechanical Engineering
    • konsistori= Academic Board
    • kurssi(/tentti-)vaatimukset = examination requirements
    • koulutusneuvosto= Education Council
    • koulutuspolitiikka eli kopo = educational affairs
    • kv-opiskelija= international student
    • kv-vastaava= international officer
    • kyykkä= kyykkä
    D
    • laboratorio = laboratory
    • laitos = Department
    • laitoksen esimies = Head of Department
    • lisensiaatintutkinto = Licentiate (Degree)
    • luento= lecture
    • luennoitsija = lecturer
    • lukukausi = term, semester
    • liite = appendix
    • linjapaperi = policy paper
    D
    • maisteri= master
    • materiaalitekniikka = materials science
    • monitieteinen = multi-disciplinary
    D
     D
     • opetuksen kehittäminen = development of studies
     • opetus = teaching
     • opetusmenetelmä = teaching method
     • opetussuunnitelma = curriculum
     • opintojakso = course
     • opintojaksopalaute = course feedback
     • opintojen eteneminen = progress in studies, study progress
     • opintojen ohjaus = guidance of studies
     • opintojen viivästyminen = delay of studies
     • opintokokonaisuus = study module
     • opintoneuvoja = study advisor
     • opinto-oikeus= right to study
     • opintopiste = credit
     • opintosuunnittelija = Academic Officer
     • opintotuki = financial aid
     • opintovastaava = study officer, educational officer
     • opiskelija = student, undergraduate
     • opiskelutaito = study skill
     D
     • palaute = feedback
     • perustutkinto = first degree
     • puheenjohtaja = chair, chairperson, president
     • puheenvuoro = address
     • pääaine = major
     • pääsihteeri = secretary general
     • päätös = decision
     • pöytäkirja = minutes
     D
      D
      • rahastonhoitaja = treasurer, fund manager
      • rakennustekniikka = Civil Engineering
      • rehtori = president
      D
      • sihteeri = secretary
      • sitsit = sitsis
      • sivuaine = minor
      • sosiaalipolitiikka eli sopo= social affairs
      • syventävät opinnot = advanced(-level) studies
      • sähkötekniikka = Electrical Engineering
      • sääntö, säännöt = rule, rules, regulations
      • säätiöyliopisto = foundation university
      D
      • talouden ja rakentamisen tiedekunta = Faculty of the Faculty of Business and Built Environment
      • talousarvio = budget
      • tapahtuma = event
      • tapahtumavastaava = events responsible
      • teekkari = teekkari
      • teekkarikaste = teekkari dipping
      • teekkarilakki = teekkari cap
      • teknisten tieteiden tiedekunta = Faculty of the Faculty of Engineering Sciences
      • teknis-luonnontieteellinen = science and engineering
      • teknis-luonnontieteellinen tiedekunta = Faculty of the Faculty of Natural Sciences
      • tiedekunta = faculty
      • tiedekuntaneuvosto = Faculty council
      • tiedeneuvosto = Science Council
      • tietojohtaminen = Information and knowledge management
      • tietotekniikka = Information technology
      • tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta = Faculty of the Faculty of Computing and Electrical Engineering
      • tilinpäätös = financial statement
      • tilintarkastus = auditing
      • tohtori = Doctor
      • toimihenkilö = officer
      • toiminnantarkastaja = auditor
      • toiminnantarkastus = auditing
      • toiminnantarkastuskertomus = auditing report
      • toimintakertomus = annual report
      • toimintasuunnitelma = action plan
      • tuotantotalous = Industrial Engineering and Management
      • tutkielma = thesis
      • tutkinto= degree
      • tutkinto-ohjelma = degree program
      • tutkinto-opiskelija= degree student
      • tutkintorakenne = degree structure
      • tutkintouudistus = reform of the degree structure
      • tutkintovaatimus = degree requirement
      • tutkintosääntö = Degree Regulations
      • tutkimus = research
      • tutkimusmenetelmä = research method
      • työjärjestys = procedure
      • työjärjestyspuheenvuoro = point of order
      D
       D
       • vaihto-opiskelija = exchange student
       • valintakoe = entrance examination
       • varajäsen=substitute member
       • varapuheenjohtaja = vice-chairperson, vice-president
       • vararehtori = vice president
       • vastuuvapaus= freedom of responsibility
       • väitöskirja = doctoral dissertation
       D
        D
         D
         • yleiskokous = general meeting
         • yliopisto = university
         • yliopisto-opiskelija = university student
         • ylioppilaskunta = student union
         D
          D
           D
            D